Humanitarna akcija učenika hemijske škole

„Ni­ko ni­je po­stao si­ro­ma­šan da­ju­ći dru­gi­ma” slo­gan je ak­ci­je uče­ni­ka He­mij­ske ško­le „Spa­so­je Ras­po­po­vić” ko­ji su pred kraj pr­vog po­lu­go­di­šta or­ga­ni­zo­va­li ak­ci­ju pri­ku­plja­nja nov­ca za An­đe­lu Pe­tro­vić, uče­ni­cu OŠ „Nje­goš” iz Ko­to­ra ko­joj je di­jag­no­sti­fi­ko­van agre­siv­ni tu­mor ko­sti­ju. An­đe­la se li­je­či u bol­ni­ci za dje­cu u Štut­gar­tu u Nje­mač­koj.
-Že­li­mo da pru­ži­mo po­dr­šku An­đe­li i da joj po­že­li­mo uspje­šno li­je­če­nje i brz opo­ra­vak. Hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju uve­li­ča­la je i vo­kal­na gru­pa „Na­ša ško­la” – sa­op­šti­la je Lje­po­sa­va Vuk­sa­no­vić, di­rek­tor ško­le.

(Dan)