Sniženje cijenа romingа od prvog jula

Operatori javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel će od 01. jula 2017. godine usluge rominga u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji pružati po nižim cijenama. Cijene usluga rominga će biti snižene na osnovu odluke Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

 Agencija je odluku donijela na osnovu Sporazuma o sniženju cijenа uslugа romingа u jаvnim mobilnim komunikаcionim mrežаmа, koji je potpisan 29.09.2014. godine u Budvi između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Crne Gore, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije. Ovim Sporazumom je propisano da maksimalne cijene usluga rominga treba sniziti do nivoa cijena koje važe u Evropskoj Uniji, odnosno cijena utvrđenih Uredbom o romingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama unutar Evropske Unije.

Odlukama regulatornih tijela za oblast elektronskih komunikacija zemalja potpisnica Sporazuma utvrđena je dinamika snižavanja cijena roming usluga u tri faze, počev od 01.07.2015. godine. Cijene roming usluga utvrđene odlukama regulatornih tijela zemalja potpisnica Sporazuma po fazama primjene se u potpunosti poštuju od strane svih operatora javnih mobilnih komunikacionih usluga na teritorijama zemalja potpisnica.

Treća faza u snižavanju cijena roming usluga, shodno Odluci Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, i odlukama regulatornih tijela zemalja potpisnica Sporazuma počinje 01.07.2017. godine. Maksimalne maloprodajne cijene roming usluga će biti snižene na sljedeći način:

  •  cijena odlaznog poziva biće snižena za 20,8 % i iznosiće 0.19 €/min (bez PDV-a);
  •  cijena dolaznog poziva biće snižena za 28,6 % i iznosiće 0.05 €/min (bez PDV-a);
  • cijenа SMS poruke biće snižena za 25 % i iznosiće 0.06 €/SMS (bez PDV-a);
  • cijenа usluge prenosа podаtаkа biće snižena za 55,5 % i iznosiće 0.20  €/MB (bez PDV-a).

Primjena ovog koraka u snižаvаnju cijenа usluga romingа uslijediće i od strane operatora javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije. Na ovaj način su, kroz regionalnu saradnju nadležnih ministarstava, regulatornih tijela i operatora, ostvarene povoljnosti za građane prilikom korišćenja elektronskih komunikacionih usluga u romingu.