Vlada predložila kandidate za sudiju Evropskog suda za ljudska prava

Predloženi kandikati su:  prof. dr Ivana Jelić, vanredna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore;  Mirjana Popović, sutkinja Višeg suda u Podgorici i Boris Savić, predsjednik Višeg suda u Podgorici.

Vlada ćeu skladu sa članom 22 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda njenih protokola, će Predlog liste  dostaviti Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope na dalje postupanje.

Sudiju bira Parlamentarna skupština većinom glasova.