Demokrate u minusu 150.000 eura

DRI je dala pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj za prošlu godinu Demokratske Crne Gore, sa skretanjem pažnje na usklađenost poslovanja partije sa zakonom, piše Pobjeda.
Ova partija, čiji je lider Aleksa Bečić, je prošlu godinu završila u gubitku od 150.154 eura – prihodi su bili 296.846, rashod 447.000 eura.
Za redovno poslovanje potrošili su 168.484 eura, a 278.516 eura za izborne kampanje. Najveće učešće u ukupnim troškovima imaju reklame i propaganda 57 odsto, zarade, ugovorene naknade zarada i ostali lični rashod 11,3 odsto.
Kratkoročne obaveze partije su 200.685 eura, od čega je kratkoročni kredit 38.312, obaveze dobavljačima 160.925 eura navodi se u izvještaju koji su sačinili senatori Nikola Kovačević i Branislav Radulović.
Partiji je preporučeno da realnije planira prihode i rashode i da pravi korekcije ukoliko dođe do odstupanja u prihodima i rashodima. Internim aktom treba da utvrde kriterijume za isplatu naknada za sve izabrane funkcionere partije, budući da ova oblast nije zakonom uređena.
Direktoru partije je tokom 2016. isplaćena naknada od 1.020 eura. Naknade po ugovorima o djelu isplaćene su za 43 osobe u iznosima od 30 do 10.750 eurapo izvršiocu, u zavisnosti od vrste posla i perioda angažovanja. Oni su angažovani na dva do dvanaest mjeseci.
Partija nije internim aktom propisala kriterijume za utvrđivanje naknade izabranih lica funkcionera partije, koji nijesu u radnom odnosu navodi se između ostalog u izvještaju.