Pridružite se timu Montenegro Airlines-a!

Nacionalni avio-prevoznik Montenegro Airlines objavio je konkurs za školovanje do 25 stjuardesa/stjuarda! U godini kada će crnogorska avio- kompanija proslaviti četvrt vijeka postojanja ali i rezultate koji obaraju sve dosadašnje rekorde, traže se mladi ljudi koji će biti novi članovi kabinskog osoblja!

Kandidati moraju da imaju minimum IV1 stepen stručne spreme, da se aktivno služe engleskim jezikom, poznaju drugi strani jezik, da ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke kriterijume za obavljanje poslova stjuardese/stjuarda. Takođe, obavezno je da je kandidat/kinja crnogorski državljanin i da se protiv nje/ga ne vodi krivični postupak. Starosna granica je od 20 do 30 godina.

Kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji biografiju, dvije fotografije- portret i cijelu figuru, diplomu kojom dokazuju stepen stručne spreme, potvrdu o znanju engleskog jezika, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte i uvjerenje izdato od strane Osnovnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Prijave na konkurs dostavljaju se Arhivi “Montenegro Airlines” AD, radnim danima od 08-16 časova, na adresu ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama, sa naznakom “Prijava na konkurs za školovanje stjuardese/stjuarda” – NE OTVARATI.

Montenegro Airlines izražava veliko zadovoljstvo što će biti u prilici da iznjedri još jednu generaciju profesionalaca, koji će dobiti šansu za lični I profesionalni razvoj u kompaniji od nacionalnog značaja.